Zápis do ZŠ Prameny

Zápisy pro školní rok 2023/24

Registrační čísla dětí, které jsou přijaty k základnímu vzdělávání v ZŠ Prameny:
2, 4, 6, 7, 10.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možná po domluvě přes mail prameny@zsprameny.cz.

Rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a bude uložen v kanceláři školy. Pokud bude rodič požadovat tiskopis rozhodnutí o přijetí, bude mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí škola doručí zákonnému zástupci dítěte poštou do vlastních rukou. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává u ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

————————————————————————————————————

Do prvního ročníku bude přijato max. 10 žáků.

Zápis do 1. ročníku 2023/24 proběhne 3. dubna 2023. Než půjdete k zápisu, domluvte si schůzku s ředitelkou a školní psycholožkou (tel.777626252, email:prameny@zsprameny.cz).

Kritérium přijímání: Sourozenec v ZŠ Prameny

V případě přetlaku poptávky proběhne veřejné losování. Losování proběhne 3.dubna 2023 v 9:00 hodin v kanceláři ředitelky. 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné do 31.3. vyzvednout v kanceláři školy.

Podmínkou zápisu není osobní účast dítěte ve škole.