Pedagogická koncepce

Hodnoty, na nichž je škola založena:

  • Uznáváme partnerský a respektující přístup k dětem i ostatním lidem
  • V touze po učení spatřujeme přirozenou touhu dítěte, kterou je potřeba rozvíjet, ne přetvářet
  • Respektujeme individuální předpoklady k učení u každého dítěte
  • Podporujeme dítě ve svobodném a zodpovědném rozhodování a vyjadřování
  • Podporujeme spolupráci dětí ve skupině, vzájemnou komunikaci, respekt a úctu
  • Chybu vnímáme jako přirozenou součást procesu učení a výzvu k další práci
  • Chceme, aby škola byla místem, kde se dítě bude cítit dobře a bezpečně

Ve škole využíváme principů různých alternativních směrů, které nás inspirují:

genetická výuka čtení – spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování. I při psaní se nejprve používají pouze velká tiskací písmena. Vychází se z intuitivního čtení po písmenech, které si přirozeně osvojují už předškoláci, kteří se snaží sami číst. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte, je používaná jen v asi 10-15% ZŠ.

matematika prof. Hejného – netradiční způsob výuky matematiky, založený na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Podporuje v dětech jejich přirozenou potřebu objevovat, experimentovat, učit se a komunikovat. Samotný proces učení drží ve svých rukou žáci, učitel pomocí úkolů koordinuje poznávání.. Děti se tak učí kromě myšlení a matematiky diskutovat, argumentovat, kreativně objevovat vlastní cesty, nebát se chyb, protože ty jsou jenom nezbytnými kroky při hledání správného řešení.

projektová výuka – je založena na myšlence, že se všechny vědomosti (předměty) dají spojit do jednoho tématu. Děti se tak neučí zvlášť matematiku, přírodopis atd., ale vše vnímají a vztahují ve smysluplných souvislostech.

bloková výuka – ve škole nezvoní na jednotlivé hodiny. Dobu trvání jednotlivých činností určuje pedagog dle potřeb dětí a výuky.

skupinová práce, týmová práce, kooperativní učení – využívání a formování sociálních dovedností

prvky směru Montessori – Montessori pedagogika je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte. Využívají se speciální pomůcky a výukové prostředí.

Z těchto principů vychází způsob výuky


Děti se učí prožitkem, hrou a souvislostmi. Ve škole nezvoní, jednotlivé předměty se prolínají.

Děti jsou podporovány k vlastní aktivitě při výuce, k samostatné volbě postupu práce, je kladen důraz na vzájemnou propojenost předmětů a znalostí, na smysluplnost učebních aktivit a na radost z objevování nových poznatků.

Učitel nevystupuje v pozici nadřízeného, ale je jim laskavým průvodcem a rádcem, připravující jim zajímavé podněty, pomáhá jim v jejich aktivitách, v osvojení si respektujícího a zodpovědného přístupu k lidem i životu.

Učíme děti kladnému vztahu ke zdravému životnímu prostředí, k přírodě. Děti se učí přirozenému koloběhu roku a života, pořádáme roční oslavy a slavnosti.

Malá a věkově smíšená skupina – ve třídě je max. 16 dětí. Malý počet dětí je důležitý pro individuální práci s dětmi, kde je možné zvolit rozdílné tempo a různé přístupy k jednotlivým dětem a rozličný věk dětí v jedné třídě (1. – 3.třída) vede k učení se spolupráci, pomoci a ke vzájemnému obohacování.

Lesní den – jeden den v týdnu tráví děti celý den mimo školu – v lese a v přírodě, což je pro ně zdrojem poznání, prožitků a v neposlední řadě zdrojem přirozeného pohybu. Děti poznávají přírodu ve všech jejích projevech, ve všech ročních obdobích a zažívají v ní skutečné příběhy, ne jen ty na obrázcích. Učení se tak probíhá všemi smysly a v širokých prolínajících se souvislostech. Spojení tělesné a duševní aktivity se významně podílí na efektivitě učebních procesů.

Slovní hodnocení – v naší škole se neznámkuje a nehodnotí, nepoužívají se tresty a odměny, děti jsou vedeny k sebehodnocení. Chyba je brána jako pozitivní zdroj poznání, co je dobré zlepšit, nikoliv jako špatný výsledek. Učení se tak probíhá beze strachu a stresu. Děti se nebojí vyjádřit svůj názor a učí se respektujícím způsobem argumentovat, rozhodovat se a komunikovat.