O naší škole

Posláním školy je tvořit bezpečné a podnětné místo, kde děti, rodiče i učitelé úzce spolupracují. Tato spolupráce je přínosná a obohacující nejen pro osobní rozvoj dětí, ale i dospělých, pracujeme na tom, aby přesahovala i za školní stěny směrem k širšímu okolí- ostatním lidem, přírodě, komunitě….

  • Dítě

Aby dítě mohlo rozvíjet svůj potenciál, je důležité, aby byly naplněny jeho základní potřeby, aby se cítilo respektováno, aby mohlo projevit svou individualitu. Vedeme děti ke svobodnému a zodpovědnému rozhodování a vyjadřování.

Cílem je co nejvíce podpořit harmonický vývoj dítěte. Rozvíjet jeho osobnost, sociální i emocionální i kognitivní schopnosti tak, aby mohlo vést šťastný a naplňující život, překonávat překážky, znalo své silné stránky, stavělo na nich, ale v průběhu života rozvíjelo i ty slabší.

  • Učitel

Spíš průvodce, někdy tichý pozorovatel, opora…člověk, který se umí vcítit do potřeb a prožitků dítěte. Pomáhá mu najít cestu k seberozvoji, inspiruje, podporuje, hledá a nabízí vhodné metody, postupy…

Aby to bylo možné, je důležitý nejen osobní rozvoj pedagoga, ale i pevné zakotvení v týmu školy, vzájemný respektující vztah s kolegy, rodiči i dětmi. Máme společný cíl.

  • Rodina

Rodina je neodmyslitelným partnerem školy.

Cílem je co nejvíce podpořit spolupráci rodiny a školy, komunikovat se vzájemným respektem. Budovat vzájemnou důvěru. Škola rozvíjí to, čemu dala rodina základ.

  • Hodnoty

Cílem je stavět výchovu a vzdělávání na základních hodnotách a dále je rozvíjet. Hodnoty jsou tak pro nabyté znalosti a schopnosti pevným základem, přináší další rozměr, dávají znalostem smysl a zakotvení.   

Odpovědnost – vůči sobě, odpovědnost za své jednání vůči ostatním lidem i okolí

Odolnost – uvědomění si silných stránek, schopnost zvládat zátěžové situace, překonávat překážky a adaptovat se na nové věci a situace

Lidskost – respekt vůči sobě i druhým, tolerance, ohleduplnost a laskavost

Střídmost – uvědomění si skutečných potřeb, jednání s ohledem na druhé lidi i životní prostředí

Moudrost  a vzdělání – člověk samostatně se vzdělávající i mimo školní zdi, otevřený poznatkům….

  • Výchova a vzdělávání

Cílem je, aby dítě neztratilo radost z učení, aby se u něj rozvíjela chuť učit se. Aby učení bralo jako běžnou a přirozenou součást celého života. Rozvíjíme a upevňujeme v dětech samostatnost a spolupráci.

Při učení je důležitý prožitek radosti, smyslu a vědomí přesahu do běžného života a je tedy třeba stavět na metodách, které to umožňují.

Přemýšlíme nejen o tom, co je cílem vzdělávání, ale také o tom, co by jím mělo v současnosti být, aby byly dnešní děti schopné se zapojit do společnosti, až dosáhnou dospělosti, jaké znalosti a zejména dovednosti budou potřebovat za 15-20 let.

Na cestě za poznáním učíme děti pojmenovávat pravým jménem, z odstupu, z celku, jednotlivé detaily pak řešit s ohledem na celek.

Harmonie hodnot srdce a hlavy.

  • Příroda

Cílem je prostřednictvím častého kontaktu s přírodou rozvíjet citlivost a vnímavost dětí vůči přírodě. Rozvíjet jejich emocionální vztah k životnímu prostředí a vést k odpovědnému jednání.

Hlavně je důležité, aby to všechno probíhalo přirozeně, lehce, hravě (a ne tak vážně jako výše)…aby se děti měly ve škole většinou dobře, i když se jim třeba nebude někdy chtít vstávat. Aby učitele práce bavila, i když budou před koncem školního roku unavení. Aby se ve škole hodně hrálo, tvořilo, povídalo a chodilo ven…aby měli všichni pocit, že tam patří, ostatní je berou a mohou se projevit takoví, jací jsou…. Aby prostě bylo při učení živo….