Projekty

Aktuální projekty

Projekt Společně s dětmi proti suchu

Základní škola Prameny se od 1. 8. 2021 spolupodílí na projektu financovaném z Programu Vzdělávání Fondu EHP zaměřeném na vzdělávání o klimatické změně pro děti 1. stupně.

ZŠ Prameny se zhostila funkce koordinátora projektu a společně se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov, spolkem Živá voda a dvěma školami z norské samosprávné oblasti Namsos kommune vyvine a otestuje během 24 měsíců inovativní metodiku napomáhající učitelům aktivně zapojit děti do výuky o životním prostředí a klimatické změně. Metodika bude rozvíjet dovednosti a znalosti dětí, které jsou důležité pro pochopení životního prostředí, jeho změn a procesů, které se v něm odehrávají, ale také bude podporovat aktivní zapojení dětí do komunity a společnosti.

Pedagogové ze škol v Namsos kommune budou do vývoje metodiky vnášet své podněty a zkušenosti z jejich vzdělávacího systému, čímž se podpoří pestrost pohledů a komplexnost metodiky.

Kromě uvedené metodiky bude také vytvořeno krátké video, které bude využito k šíření povědomí o problematice, ale i o projektu samotném a jeho cílech. S pomocí videa se tak budeme snažit motivovat pedagogy a ředitele dalších škol, aby metodiku aplikovali i u nich.

ZŠ Prameny a Vzdělávací a kulturní centrum Broumov budou také pořádat dvě školení pro učitele z jiných škol, aby si sami mohli metodiku projít, vyzkoušet a vyhodnotit její přínos pro jejich výuku.

V závěru projektu se všichni zapojení partneři setkají v prostorách Kláštera Broumov, kde se podělí o své dojmy, zkušenosti získané během předešlých 24 měsíců a připraví se na dobu po skončení projektu, kdy se bude metodika dále používat a propagovat na dalších školách.

O tom, jak projekt postupuje, jak se do něj zapojují Vaše děti, a jaký na celou problematiku mají názor, Vás zde budeme i nadále informovat.

Plakát, který byl k projektu vytvořen, shrnuje cíle projektu a metody, které budou použity pro jejich dosažení.

První osobní setkání metodiček v Broumově

Práce na vývoji metodiky pro děti se rozběhla již na začátku září zejména v online prostoru. Osobně se metodičky potkaly na začátku října v prostorách Kláštera Broumov v rámci školení Živé vody.

Setkání všech partnerů zapojených v projektu “Společně s dětmi proti suchu”

Na začátku listopadu proběhlo první oficiální setkání všech partnerů. Na setkání se diskutovalo o praktických záležitostech v řízení projektu, například o časovém harmonogramu, o finanční stránce, o výstupech projektu a o rolích jednotlivých partnerů, které povedou k úspěšnému dokončení všech aktivit.

Dalším důležitým cílem setkání bylo seznámení se se všemi, kteří se na projektu podílí. Všem zapojeným dává projekt smysl, jsou si vědomi důležitosti tématu a potřeby vybavit pedagogy nástroji, které mohou dětem problematiku přiblížit. Tento soulad je příslibem k dobré a podnětné spolupráci ve všech fázích projektu. Těšíme se!

Screenshot z online setkání všech partnerů 4. 11. 2021

První rok projektu je úspěšně za námi – s chutí vbíháme do roku číslo 2

Naši pedagogové společně s metodičkami ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a odborníky ze spolku Živá voda vypracovali podnětnou metodiku s pracovními listy k tématu klimatické změny. Metodika bude sloužit pedagogům, kteří budou chtít dětem zábavným způsobem přiblížit zpracovávané téma. Pracovní listy s různorodými aktivitami slouží k prohloubení pochopení problematiky.

V druhém roce se pak metodika i pracovní listy otestují přímo ve školách.

V ZŠ Prameny už jsme některé aktivity s dětmi vyzkoušeli a děti z 5. třídy také osobně představily první návrh krajinných změn na městském úřadě v Rousínově. Vstřícné přijetí na radnici nás všechny motivovalo k pokračování v druhém roce projektu.

V druhém roce pokračujeme v testování navržených aktivit

Ve druhém roce jsme do projektu zapojili už i ty nejmladší. S využitím zejména zážitkových a badatelských aktivit děti poznávají krajinu, její prvky a všímají si změn v krajině nejen v souvislosti s ročním obdobím, ale také se zásahem člověka. Osobně se podílejí na realizaci přírodě blízkých opatření v okolní krajině a radostně prožívají příznivé důsledky svého počínání.

Starší děti si díky pokusům, badatelským aktivitám, svým zážitkům a svému pozorování již dávají do souvislosti nežádoucí zásahy člověka do krajiny s jejich negativními důsledky a zkoušejí navrhnout změny a opatření, které by vedly k navrácení krajiny do potřebné rovnováhy.

Závěrečné setkání partnerů v Broumově

Na přelomu května a června 2023 proběhlo setkání všech partnerů v Broumově a jeho okolí. ZŠ Prameny se setkali se zástupci z dalších zapojených organizací: Namsos kommune, Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, Živá voda.

Během setkání se sdílely a porovnávaly zkušenosti pedagogů zapojených do pilotování metodiky Společně s dětmi proti suchu. Zkušenosti s metodikou byly pozitivní, aktivity jsou variabilní a dají se uzpůsobit, čímž pokryjí široké potřeby pedagogů. Dozvěděli jsme se také mnoho nových věcí o vzdělávacím systému v Norsku, a byli jsme potěšeni, že naše metodika skvěle zapadá do konceptu obou zapojených norských škol.

Všichni jsme také navštívili lokalitu Zdoňova, kde se již provedla adaptační opatření pro zádrž vody v krajině a mohli jsme tedy vidět, jak se krajina proměňuje a díky odbornému výkladu Jiřího Malíka z Živé vody pochopit, co se adaptačními opatřeními sleduje.

Navštívili jsme také ZŠ a MŠ v Suchém Dole, kde také zkouší metodiku Společně s dětmi proti suchu.

Setkání bylo velmi pozitivní a přínosné. Doufáme, že s norským partnerem Namsos kommune navážeme spolupráci i po skončení tohoto projektu. Cítíme, že máme mnoho společného, ale zároveň se můžeme navzájem obohatit.

Projekt Společně s dětmi proti suchu vybrán do kampaně #OurStories Ministerstva financí ČR

Náš projekt byl vybrán jako příklad dobré praxe v rámci kampaně #ourstories Ministerstva financí České republiky. Krátkou a pěknou video reportáž o projektu můžete shlédnout ve videu níže.

Článek o projektu na webu poskytovatele grantu EEA si pak můžete přečíst zde.

Metodika a pracovní listy jsou hotové a k nahlédnutí i stažení zde.


Ukončené projekty