Zápis do ZŠ Prameny

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Prameny pro školní rok 2020/2021

Registrační čísla dětí, které jsou na základě kritérií zvány k zápisu:
1, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 21.

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku přijato 10 dětí. Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ZŠ Prameny.

Uchazeči budou 1. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a principy ZŠ Prameny budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy.

  1. Uchazeči se sourozencem navštěvujícím ZŠ Prameny,
  2. uchazeči, kteří byli přijati na ZŠ Prameny v loňském roce, a ředitelka školy rozhodla o odložení jejich povinné školní docházky,
  3. uchazeči, kteří pomáhali při organizaci, popř. se účastnili akcí a programů organizovaných školou, a dá se tak u nich předpokládat znalost a sdílení alternativního přístupu ZŠ Prameny,
  4. uchazeči, kteří absolvovali Pramínek, dále
  5. vylosovaní uchazeči.

Pramínek je vzdělávací program organizovaný školou, určený rodičům i dětem. Cílem programu je představit jim hodnoty, principy a fungování ZŠ Prameny.

V rámci Pramínku se:

  • dítě s rodičem ve skupině dalších uchazečů zúčastní 7 setkání vedených průvodcem ZŠ Prameny, kdy bude neformálním způsobem seznámeno s prostředím školy. 

Po absolvování Pramínku bude vyhodnoceno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a principy ZŠ Prameny. Budete tedy s předstihem vědět, zda vaše dítě může být do ZŠ Prameny přijato.

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a principy ZŠ Prameny nebylo posouzeno v rámci Pramínku, bude posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být, z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.

 

Soulad rodičů s hodnotami a principy ZŠ Prameny

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod ZŠ Prameny:

  • rodiče znají a sdílejí pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané v ZŠ Prameny,
  • rodiče jsou si vědomi, jakým způsobem se ZŠ Prameny liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,  
  • koncepce ZŠ Prameny odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými principy ZŠ Prameny, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

 

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2020/2021, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

 

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 777626252) nebo emailem (na adrese prameny@zsprameny.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2020, neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 13. 4. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.

——————————————————————————————————————–

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2020/21 bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.