Zápis do ZŠ Prameny

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ Prameny pro školní rok 2021/2022

Registrační čísla dětí, které jsou přijaty k základnímu vzdělávání v ZŠ Prameny:
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

 

 Zápis proběhne v termínu 6. 4. 2021 a 7. 4. 2021 bez osobní přítomností dětí ve škole. Bude-li to možné, proběhne pro přijaté děti po ukončení mimořádných opatření „motivační den v Pramenech“.

Informace o této motivační části zápisu rodičům přijatých dětí včas poskytneme.

 

Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat 9 žáků v denním režimu. Nezbytnou podmínkou pro přijetí je podání žádosti o zápis.

 

Bodová kritéria:

– Sourozenci žáků, kteří Prameny navštěvují (1 bod)

– Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší než je kapacita třídy, bude uplatněn los.

 

Soulad rodičů s hodnotami a principy ZŠ Prameny

Před zápisem dítěte do ZŠ Prameny doporučujeme, aby rodiče znali a sdíleli pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané v ZŠ Prameny.

 

Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky je možné podat v souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následujícími způsoby:

  1. Poštou (adresa: Královopolské Vážany 230, Rousínov 683 01),
  2. Vhozením do schránky školy (adresa: Tyršova 16, Rousínov),
  3. Datovou schránkou (ID datové schránky: c95mbap),
  4. Ve výjimečných případech osobně v kanceláři školy. Z důvodu mimořádných opatření je kancelář školy uzavřená a na osobním podání žádosti je nutné se předem domluvit s ředitelkou na tel.: 777 626 252.

K žádosti o zápis dítěte prosím přiložte:

  1. kopii rodného listu dítěte/u cizinců kopii hlavní stánky cestovního pasu

Přehled termínů:

Podávání žádostí o zápis- 6. a 7. 4. 2021 do 17:00 hod

Zaslání registračního čísla zákonnému zástupci- 7. 4. 2021

Zveřejnění přijatých dětí- 7. 4. 2021

Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí- do 21. 4. 2021

 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možná po domluvě přes mail prameny@zsprameny.cz.

Na webových stránkách školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

 

Rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a bude uložen v kanceláři školy. Pokud bude rodič požadovat tiskopis rozhodnutí o přijetí, bude mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí škola doručí zákonnému zástupci dítěte poštou do vlastních rukou. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává u ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Pokud chcete požádat o odklad plnění povinné školní docházky, přiložte:

  1. vyplněnou žádost o odklad,
  2. doporučující stanovisko školského poradenského zařízení,
  3. vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení ke změnám v organizaci zápisu.