Organizace a podoba výuky

Ve školním roce 2016/17 jsme otevřeli smíšenou třídu, ve které se spolu učí žáci prvního až třetího ročníku. V současné době celkem patnáct dětí. Výuka začíná v 8.30. V tomto školním roce nebyl zájem rodičů o ranní družinu, děti přicházejí do školy mezi 8.15 a 8.25. Odpolední družina končí v 16.00. V rámci družiny děti navštěvují i různé zájmové kroužky.

Výuka probíhá v blocích, tj. bez zvonění a bez jasně ohraničených předmětů. Předměty se prolínají, takže učivo je probíráno v mezioborových souvislostech a s odkazem na běžný život, což dává učivu smysluplnost. Stavíme na tom, že co má pro děti smysl, o to mají zájem, to se chtějí učit a učení je pak baví. Podporujeme také práci ve skupinkách, tzv. kooperativní učení, kdy se děti učí nejen spolu ale i od sebe navzájem.

Velký důraz klademe nejen na učivo samotné, ale také na rozvíjení sociálních dovedností, vedeme děti k samostatnému a zodpovědnému rozhodování, nabízíme dětem možnosti k řešení konfliktů i běžné denní komunikace respektujícím způsobem (tedy s ohledem a respektem k potřebám druhých lidí i k potřebám vlastním), vytváříme podmínky pro uplatněních vlastních nápadů a obhajování vlastních názorů.

Pobyt venku: Proč hledat obrázky květin, stromů, zvířat v knihách? Pojďme do lesa, na pole, na louku… O včelách nám řekne víc včelař, o dřevě truhlář, stolař, řezbář… Jeden den v týdnu chodíme s dětmi do přírody (viz Deník lesního dne) nebo návštěvujeme divadla (viz Výjezdní den)  a různé výukové programy (např. v Lipce v Brně, v ZOO Vyškov) apod.

Každý den zahajujeme a končíme v kroužku, kde sdílíme své pocity, povídáme si o prožitcích, domlouváme pravidla. Vytváříme tak bezpečný prostor pro vyjádření každého žáka.